Telefónica Czech Republic – Finanční výsledky za leden až září 2011

Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až září 2011, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica Slovakia, Telefónica O2 Business Solutions a dalších menších dceřiných společností.

Přehled nejdůležitějších výsledků

 • Na vysoce konkurenčním trhu udržela Telefónica Czech Republic nárůst počtu zákazníkův hlavních oblastech:
  • Počet zákazníků smluvních mobilních služeb se meziročně zvýšil o 6,3%, když ve třetím čtvrtletí 2011 jejich počet vzrostl o 39 tisíc, díky pokračujícímu nárůstu zákazníků mobilního internetu a nižší mírou odchodu zákazníků smluvních služeb.
  • Počet zákazníků služeb vysokorychlostního internetu xDSL se meziročně zvýšil o 10 % na 854 tisíc (v prvních devíti měsících 2011 vzrostl jejich počet o 48 tisíc); květnové spuštění služeb VDSL nadále pomáhá udržet stávající zákazníky, snižovat tempo jejich odlivu a podpořit průměrný výnos na jednoho zákazníka.
  • Nadále se snižuje tempo poklesu počtu pevných linek: jejich celkový počet meziročně poklesl o 5,0 %, v prvních devíti měsících 2011dosáhl pokles 67 tisíc, v třetím čtvrtletí pouze 9 tisíc (o 60,7% méně než ve stejném období roku 2010).
 • Meziroční pokles konsolidovaných výnosů ve třetím čtvrtletí zpomalil na -5,4% (-6,3% za prvních devět měsíců roku 2011) díky lepšímu vývoji mobilních výnosů, zatímco pokračující konkurenční tlaky v některých segmentech a další snížení mobilních terminačních poplatků nadále negativně ovlivňovaly celkovou výši výnosů.
 • Konsolidovaný provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) očištěný pro účely odhadu[1] klesl v prvních devíti měsících 2011 meziročně o 6,1 %, zatímco srovnatelná OIBDA marže[2] zůstala na úrovni loňského roku a dosáhla solidní úrovně 43,0 % (45,6% ve třetím čtvrtletí). Za tímto výsledkem stojí pokračující aktivity zaměřené na efektivní vynakládání provozních nákladů a kladný provozní zisk OIBDA na Slovensku, který nadále roste.
 • Stejně jako v předcházejících čtvrtletích zaznamenala Telefónica Slovakia další nárůst zákazníků. Jejich počet meziročně vzrostl o 38,1%. Kromě toho Telefónica Slovakia  dále zlepšila své finanční výsledky.
 • Společnost potvrzuje své cíle pro rok 2011[3] na úrovni provozního zisku OIBDA a plánovanou výši investic.

“Jsem rád, že v souladu s naším očekáváním se finanční výsledky ve třetím čtvrtletí zlepšily. Za tímto zlepšením stojí pokračující růst zákazníků v klíčových oblastech, díky němuž jsme překonali růst trhu. Nadále nám roste počet mobilních zákazníků smluvních služeb i díky nižší míře jejich odchodu, což je velmi důležité na vysoce konkurenčním trhu. V oblasti fixního vysokorychlostního připojení k internetu jsme udrželi dvouciferný nárůst zákazníků a migrace stávajících zákazníků na novou službu VDSL má pozitivní vliv na průměrný výnos. Navíc, Telefónica Slovakia opět zvýšila počet svých zákazníků a dále zlepšila jejich strukturu,“ komentuje finanční výsledky Jesús Pérez de Uriguen, 1. místopředseda představenstva a ředitel pro finance společnosti Telefónica Czech Republic. „Kromě růstu zákazníků jsme zaznamenali lepšící se trend ve spotřebě v mobilním rezidentním segmentu a další nárůst výnosů na Slovensku. Tyto faktory vedly ke zlepšení vývoje výnosů v porovnání s prvním pololetím. Přes tento pozitivní vývoj jsme se nadále zaměřovali i na zefektivnění v oblasti nákladů, což nám pomohlo dosáhnout 43% marže za prvních devět měsíců, stejné jako v loňském roce”, dodává.

Konsolidované finanční výsledky

Celkové konsolidované výnosy z podnikání se v prvních devíti měsících roku 2011 snížily meziročně o 6,3 % na 38 977 mil. Kč, zatímco ve třetím čtvrtletí se pokles zpomalil a dosáhl -5,4 % na 13 079 mil. Kč. Za nižším poklesem konsolidovaných výnosů ve třetím čtvrtletí ve srovnání s předchozími dvěma stojí zlepšení ve vývoji spotřeby rezidentních zákazníků mobilních služeb a nižší pokles ICT služeb. Na druhé straně byly finanční výsledky skupiny ve třetím čtvrtletí nadále ovlivněny pokračující vysokou konkurencí zejména v korporátním segmentu a segmentu malých a středních firem a dalším snížením mobilních terminačních poplatků. Výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvních devíti měsících roku 2011 meziročně o 7,8 % na 16 836 mil. Kč, zatímco ve třetím čtvrtletí se pokles zpomalil na -7,5% a výnosy dosáhly výše 5 536 mil. Kč. Výnosy z podnikání mobilního segmentu v České republice poklesly ve stejných obdobích meziročně o 8,9 % a 7,2 % na 19 545 mil. Kč a 6 620 mil. Kč. Bez zahrnutí vlivu nižších mobilních terminačních poplatků by pokles dosáhl pouze 3,6% ve třetím čtvrtletí, méně než 7,0% pokles ve druhém a 5,0% pokles v první čtvrtletí 2011, díky výše zmíněnému zlepšení ve spotřebě rezidentních zákazníků. Naproti tomu výnosy na Slovensku rostly nadále významným tempem, když za prvních devět měsíců roku 2011 dosáhl meziroční nárůst 43,5 % na 113,2 mil. EUR (ve třetím čtvrtletí o 33,3 % na 40,1 mil. EUR).

Také ve třetím čtvrtletí pokračovala společnost ve svém úsilí efektivně vynakládat provozní náklady v komerčních i nekomerčních oblastech s cílem maximálně kompenzovat pokles výnosů.  Přes nárůst komerčních aktivit zejména v oblasti mobilního a fixního vysokorychlostního internetu poklesly konsolidované provozní náklady v prvních devíti měsících 2011 meziročně o 3,7 % na 23 603 mil. Kč (o 4,6 % bez zahrnutí poplatku za používání značky a manažerských poplatků) i díky poklesu mobilních terminačních poplatků. Ve vývoji mzdových nákladů se nadále pozitivně projevuje restrukturalizační program realizovaný v roce 2010 a prvních devíti měsících roku 2011. Výše mzdových nákladů poklesla v prvních devíti měsících roku 2011 meziročně o 10,1 %. Celkový počet zaměstnanců skupiny dosáhl na konci září 2011 výše 7 187, což představuje meziroční snížení o 6,9 % a o 1,9 % oproti stavu na konci června 2011. Ve třetím čtvrtletí roku 2011 poklesl počet zaměstnanců skupiny o 142.

Konsolidovaný provozní hospodářský zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) upravený pro účely odhadu[4] klesl v prvních devíti měsících roku 2011 meziročně o 6,1 % na 16 815 mil. Kč, zatímco ve třetím čtvrtletí to bylo pouze o 4,8 % na 5 970 mil. Kč.  Srovnatelná OIBDA marže za prvních devět měsíců roku 2011 dosáhla 43 % a zůstala tak na úrovni stejného období roku 2010, zatímco ve třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 0,2 p.b. na 45,6 %, zejména díky výše popsané úspoře provozních nákladů a zlepšující se ziskovosti na Slovensku. Celkový konsolidovaný provozní zisk OIBDA dosáhl v prvních devíti měsících roku 2011 výše 15 949 mil. Kč, meziročně o 26,2 % méně, zatímco ve třetím čtvrtletí to bylo 5 675 mil. Kč. Meziroční srovnání provozního zisku OIBDA v prvních devíti měsících a třetím čtvrtletí bylo významně ovlivněno zaúčtováním zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv (4 343 mil. Kč) ve třetím čtvrtletí roku 2010. Bez této položky by celkový provozní zisk OIBDA poklesl meziročně o 6,3 % ve třetím čtvrtletí a o 7,6 % v prvních devíti měsících roku 2011.

Mohlo by Vás zajímat:  O2 zahájí prodej iPhone 6 a iPhone 6 Plus o půlnoci ze čtvrtka na pátek

Odpisy hmotných a nehmotných aktiv se v prvních devíti měsících i třetím čtvrtletí roku 2011 zvýšily meziročně o 1,1 %. Podobně jako v předchozích měsících byly ovlivněny zaúčtováním zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv ve třetím čtvrtletí v roce 2010 a s tím souvisejícím nárůstem hrubé hodnoty dlouhodobých aktiv. Plně srovnatelný konsolidovaný čistý zisk (po očištění vlivu zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv na provozní zisk OIBDA, odpisy a daň z příjmů v roce 2010 a 2011) poklesl v prvních devíti měsících roku 2011 meziročně o 10, 8 % a o 9,7 % ve třetím čtvrtletí. Důvodem byl pokles provozního zisku OIBDA, které nebyl plně kompenzován nižšími odpisy, finančními náklady a nižší daní. Skutečný konsolidovaný zisk dosáhl výše 2 205 mil. Kč v třetím čtvrtletí a 5 816 mil. Kč v prvních devíti měsících roku 2011, což představuje meziroční pokles o 63,3 %, respektive o 43,9 %, zejména kvůli výše uvedenému vlivu ztráty ze snížení hodnoty aktiv.

Konsolidované investice (bez zahrnutí akvizice části podniků) dosáhly v prvních devíti měsících 2011 výše 3 690 mil. Kč, meziročně o 1,0 % méně. Společnost pokračovala v investicích do zvýšení kapacity a kvality 3G mobilní sítě. Kromě toho směrovaly investice do dalšího rozšiřování 3G sítě, včetně dosud nepokrytých oblastí na základě smlouvy se společností T-Mobile. Na konci září 2011 tak byla 3G síť dostupná již v 1 153 městech po celé České republice, což představuje zhruba 65 % obyvatelstva. Společnost se rovněž soustředila na investice do zkvalitnění své fixní sítě vysokorychlostního internetu rozšířením nabídky o služby na základě technologie VDSL. Cílem je posílit pozici na vysoce konkurenčním trhu fixního vysokorychlostního přístupu k internetu v České republice a zvýšit zákaznickou spokojenost. Na Slovensku směřovaly investice zejména do dalšího rozvoje vlastní sítě v souvislosti se spuštěním služeb na bázi 3G. Významná část investic směřovala rovněž do zdokonalení systémů společnosti pro řízení vztahů se zákazníky, které pomohou společnosti ke zlepšení v této oblasti, zjednodušení a zefektivnění procesů a celkové vyšší provozní efektivitě.

Výše volných hotovostních toků poklesla v prvních devíti měsících roku 2011 meziročně o 11,8 % na 10 242 mil. Kč (ve třetím čtvrtletí o 6,5 % na 4 222 mil. Kč). To je výsledek 6,5% snížení hotovostních toků souvisejících s provozní činností, což odpovídá poklesu provozního zisku OIBDA a 8,3% meziročního nárůstu peněžních toků vynaložených na investiční činnost z důvodu vyšších plateb za investice, které jsou výsledkem rozdílného fázování investic v průběhu roku 2011 oproti předcházejícímu roku.

Celková výše konsolidovaného finančního dluhu dosáhla k 30. září 2011 výše 2 969 mil. Kč, což je téměř stejně jako na konci roku 2010. Objem hotovosti a peněžních ekvivalentů dosáhl k tomuto datu výše 15 050 mil. Kč oproti 4 798 mil. Kč na konci roku 2010. Za tímto nárůstem stojí akumulace hotovosti pro výplatu dividendy za rok 2010 (12 884 mil. Kč), ke které došlo 6. října 2011.

Přehled mobilního segmentu v České republice[5]

V souladu s očekáváním společnosti došlo ve třetím čtvrtletí 2011 ke zlepšení ve vývoji mobilního segmentu ve srovnání s předchozími dvěma čtvrtletími, zejména díky lepší spotřebě rezidentních zákazníků. Na druhé straně konkurenční tlaky v segmentu malých a středních firem a korporátním segmentu nadále negativně ovlivňovaly mobilní výnosy. Kromě toho byly finanční výsledky mobilního segmentu ve třetím čtvrtletí ovlivněny dalším poklesem mobilních terminačních poplatků (z 1,37 Kč/min na 1,08 Kč/min od 1. července, meziročně o 34,9 %[6]). Pokud jde o vývoj zákaznické báze, nadále roste počet zákazníků smluvních služeb ve vysoce konkurenčním prostředí, zejména díky pokračující poptávce zákazníků o mobilní vysokorychlostní služby. V této oblasti zaznamenala společnost pozitivní výsledky své marketingové kampaně, která ukazuje zákazníkům výhody používání chytrých telefonů a mobilního internetu. Díky ní se v uplynulém čtvrtletí zrychlil nárůst uživatelů mobilního internetu ve srovnání s obdobím před jejím spuštěním.

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 30. září 2011 výše 4 882 tisíc, meziročně o 0,5 % více. V prvních devíti měsících roku 2011 se jejich počet zvýšil o 43,6 tisíc, což je o 92,8 % lepší výsledek oproti stejnému období roku 2010 (bez zahrnutí jednorázového snížení o neaktivní zákazníky smluvních služeb ve druhém čtvrtletí 2010). Tento vývoj je výsledkem pokračujícího nárůstu zákazníků smluvních služeb a nižším poklesem počtu zákazníků předplacených služeb. Počet zákazníků smluvních služeb vzrostl meziročně o 6,3 % na 2 995 tisíc na konci září 2011. V průběhu prvních devíti měsíců roku 2011 se jejich počet zvýšil o 131,8 tisíc, tedy o 14,4 % více ve srovnání se stejným obdobím v roce 2010 (bez zahrnutí jednorázového snížení o neaktivní zákazníky ve druhém čtvrtletí 2010). Tento výsledek souvisí s pokračujícím přechodem zákazníků z předplacených služeb na tarifní, nárůstem zákazníků mobilního internetu a nižší mírou odchodu (churn). K 30. září 2011 tak podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu zákazníků představoval 61,4 %, což představuje nejvyšší podíl v historii a meziroční nárůst o 3,3 procentní body. Počet zákazníků předplacených služeb dosáhl ke konci září 2011 výše 1 887 tisíc, meziročně o 7,4 % méně. V průběhu prvních devíti měsíců 2011 poklesl jejich počet o 88,1 tisíc, což představuje zlepšení oproti 92,6 tisícům ve stejném období roku 2010.

Mohlo by Vás zajímat:  Výpadek pražské ústředny - AKTUALIZACE

Ve třetím čtvrtletí 2011 dosáhla celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků (churn) výše 1,93 %, což představuje meziroční snížení o 0,3 procentního bodu. Za tímto zlepšením stojí zejména snížení průměrné měsíční míry odchodu zákazníků smluvních služeb, která ve třetím čtvrtletí dosáhla pouze 1,05 %, o 0,1 procentního bodu meziročně méně a 0,2 procentního bodu méně ve srovnání s prvním čtvrtletím 2011. Průměrná míra odchodu zákazníků přeplacených služeb klesla meziročně o 0,3 procentního bodu na 3,30 % ve třetím čtvrtletí díky zaměření společnosti na získávání zákazníků s vyšší kvalitou a úspěchu věrnostního programu, ve kterém jsou zákazníci odměňováni při pravidelném dobití kreditu.

Celkový mobilní hlasový provoz[7] v České republice v prvních devíti měsících roku 2011 vzrostl meziročně o 1,3 % na 6 645 milionů minut (o 2,0 % ve třetím čtvrtletí), zejména díky rostoucímu počtu zákazníků smluvních služeb.

Za prvních devět měsíců roku 2011 dosáhl průměrný měsíční výnos na zákazníka ARPU[8] výše 425,7 Kč, meziročně o 9,4 % méně (-10,4 % na 424,0 Kč ve třetím čtvrtletí) a byl ovlivněn snížením mobilních terminačních poplatků a konkurencí. Bez vlivu snížení mobilních terminačních poplatků by pokles ve druhém čtvrtletí dosáhl 6,7 %. Hlavním důvodem tohoto poklesu je pokles hlasového ARPU kvůli přetrvávajícím konkurenčním tlakům. ARPU zákazníků smluvních služeb dosáhl v prvních devíti měsících a třetím čtvrtletí roku 2011 výše 582,8 Kč a 574,4 Kč, meziročně o 12,5 % a 14,2 % méně (bez vlivu snížení mobilních terminačních poplatků by byl pokles ve třetím čtvrtletí o 10,8 %). ARPU zákazníků předplacených služeb klesl v prvních devíti měsících o 8,4 % na 186,7 Kč, zatímco ve třetím čtvrtletí roku 2011 to bylo o 8,1 % na 188,5 Kč (ve třetím čtvrtletí by bez vlivu snížení mobilních terminačních poplatků poklesl o 3,1 %). ARPU z datových služeb poklesl v prvních devíti měsících a třetím čtvrtletí 2011 meziročně o 2,2 % a 2,8 % na 116,6 Kč a 120,0 Kč. Podobně jako v předchozích čtvrtletích stály za poklesem datového ARPU nižší ceny datového roamingu a větší počet SMS/MMS zahrnutých v měsíčním paušálu. Bez těchto dvou faktorů (datový roaming, SMS a MMS) by datový ARPU meziročně vzrostl o 4,0 % díky pokračujícímu nárůstu počtu zákazníků mobilního internetu.

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu klesly v prvních devíti měsících roku 2011 meziročně o 8,9 % na 19 545 mil. Kč, když ve třetím čtvrtletí se pokles zpomalil (-7,2 % na 6 620 mil. Kč). Výnosy ze služeb se v těchto obdobích snížily o 10,1 % a 9,6 %, díky již zmíněným konkurenčním tlakům, které vedly k poklesu výnosů v segmentu malých a středních firem a korporátním segmentu, poklesu mobilních terminačních poplatků a nižším cenám datového roamingu. Pokles mobilních terminačních poplatků snížil výnosy ze služeb v prvních devíti měsících a třetím čtvrtletí roku 2011 o 3,8 a 3,7 procentních bodů. Přes pokračující konkurenční tlaky další nárůst počtu zákazníků smluvních služeb a lepší vývoj spotřeby rezidentních zákazníků pomohly stabilizovat výnosy z měsíčních poplatků, které ve třetím čtvrtletí zaznamenaly nulový meziroční pokles ve srovnání s poklesem o 2,9 % a 1,5 % ve druhém a prvním čtvrtletí. I když odchozí hlasový provoz vzrostl meziročně o 1,3 %, výnosy z hovorného se v prvních devíti měsících snížily meziročně o 16,5 % na 5 294 mil. Kč (ve třetím čtvrtletí o 15,7 %). Podobně jako v předchozích čtvrtletích stál za poklesem vyšší počet zákazníků využívající neomezené tarify a konkurenční prostředí. Výnosy z propojení klesly v prvních devíti měsících meziročně o 29,8 % na 1 966 mil. Kč, zejména díky snížení mobilních terminačních poplatků a nižšímu příchozímu hlasovému provozu. Vývoj ostatních výnosů (včetně výnosů z SMS a MMS, datových a ostatních služeb) ve třetím čtvrtletí byl podobný jako v předchozích dvou. Nadále se projevoval vliv nižších cen datového roamingu a větší počet SMS a MMS zahrnutých v měsíčním paušálu. Za prvních devět měsíců tak tyto výnosy poklesly dohromady meziročně o 2,6 % na 5 359 mil. Kč (ve třetím čtvrtletí o 2,5 %). Nicméně bez zahrnutí SMS, MMS a datového roamingu by tyto výnosy vzrostly meziročně o 3,7 % za prvních devět měsíců, což potvrzuje pozitivní vliv rostoucího příspěvku výnosů z mobilních internetových služeb.

Přehled segmentu pevných linek[9] 

V segmentu pevných linek zaznamenala společnost ve třetím čtvrtletí 2011 opět solidní výkonnost v oblasti nárůstu zákazníků vysokorychlostního internetu a další zpomalení poklesu pevných linek. Výnosy ve třetím čtvrtletí 2011 klesly meziročně nejméně v tomto roce díky lepšímu vývoji výnosů z ICT služeb. Pokračující přechod stávajících zákazníků na služby VDSL pomohly společnosti udržet průměrný výnos na jednoho zákazníka služeb vysokorychlostního internetu a snížit míru jejich odchodu, což je důležité v podmínkách vysoce konkurenčního trhu.

Celkový počet pevných linek klesl do 30. září 2011 meziročně o 5,0 % na 1 602 tisíc. V průběhu prvních devíti měsíců roku 2011 se tempo jejich poklesu výrazně zpomalilo. Jejich počet se v uvedeném období snížil o 67,3 tisíc, což je o 20,7 % méně než ve stejném období roku 2010. Ve třetím čtvrtletí se pokles snížil meziročně o 60,7 % na 9 tisíc. Za tímto zlepšením stojí zpomalení tempa poklesu tradičních hlasových linek a nárůst počtu zákazníků využívajících služby vysokorychlostního internetu bez hlasového paušálu (tzv. naked xDSL).

Mohlo by Vás zajímat:  O2 přináší více hudby do počítačů a mobilních telefonů

Počet přípojek xDSL dosáhl k 30. září výše 854 tisíc, meziročně o 10,0 % více. V průběhu prvních devíti měsíců 2011 se jejich počet zvýšil o 48,5 tisíc. Pokud jde o služby VDSL, do konce září si tuto službu objednalo již 72,5 tisíc zákazníků, což představuje zhruba ¼současné zákaznické báze, která je v dosahu VDSL. Počet zákazníků služby O2 TV dosáhl na konci třetího čtvrtletí 131 tisíc, stejně jako rok před tím.

Hlasový provoz generovaný v pevné síti poklesl v prvních devíti měsících roku 2011 meziročně o 13,5 % na 1 140 milionů minut, zatímco ve třetím čtvrtletí byl pokles menší (-12,7 %). Tento vývoj byl nadále ovlivněn poklesem počtu pevných telefonních (hlasových) linek a nahrazováním fixního hlasového provozu provozem mobilním.

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek poklesly v prvních devíti měsících 2011 meziročně o 7,8 % na 16 836 mil. Kč. Ve třetím čtvrtletí se však pokles dále snížil a dosáhl 7,5 %, ve srovnání s poklesem o 7,6 % ve druhém čtvrtletí a o 8,3 % v prvním čtvrtletí 2011. Výnosy z měsíčních poplatků klesly v prvních devíti měsících o 16,5 % na 3 286 mil. Kč (-16,2 % ve třetím čtvrtletí). Tento vývoj je důsledkem pokračujícího poklesu počtu pevných telefonních linek. Výnosy z tradičních hlasových služeb se v prvních devíti měsících snížily o 8,6 % na 5 105 mil. Kč. Ve třetím čtvrtletí však poklesly jen o 8,0 % díky vyšším výnosům z transitu. Výnosy z internetu a služeb založených na vysokorychlostním internetu vzrostly meziročně dohromady o 1,2 % v prvních devíti měsících na 4 529 mil. Kč, zatímco ve třetím čtvrtletí se nárůst zrychlil na 2,0 %. Tento vývoj je výsledkem nárůstu počtu zákazníků xDSL a přechodu stávajících zákazníků na služby VDSL, což je důležité na vysoce konkurenčním trhu fixního broadbandu. Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení poklesly meziročně o 5,6 % a v prvních devíti měsících roku 2011 dosáhly výše 1 439 mil. Kč, když ve třetím čtvrtletí se pokles zpomalil na 3,2 %.

Výsledky na Slovensku

Ve třetím čtvrtletí 2011 zaznamenala Telefónica Slovakia opět výrazný nárůst své zákaznické báze a dále zlepšila svoji finanční výkonnost. Díky tomu dále posílila svoji pozici na slovenském mobilním trhu a pomohla zlepšit finanční výkonnost skupiny. Do konce září 2011 vzrostl počet zákazníků meziročně o 38,1 % na 1 079 tisíc. Ve třetím čtvrtletí 2011 dosáhl nárůst zákazníků 76,4 tisíc, což je největší čtvrtletní přírůstek v roce 2011. Počet smluvních zákazníků se meziročně zvýšil o 55,3 % na 445 tisíc. Ve třetím čtvrtletí jejich počet vzrostl o 34,4 tisíc. Počet aktivních zákazníků předplacených služeb se v průběhu třetího čtvrtletí zvýšil o 42,0 tisíc a na konci září 2011 dosáhl výše 634 tisíc, meziročně o 28,2 % více. Díky tomu se dále zlepšila zákaznická struktura a na konci třetího čtvrtletí dosáhl podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu zákazníků výše 41,2 %, o 4,6 procentních bodů meziročně více. Co se týká finančních výsledků, celkové výnosy na Slovensku vzrostly v prvních třech čtvrtletích roku 2011 meziročně o 43,5 % na 113,2 mil EUR. Ve třetím čtvrtletí vzrostly o 33,3 % na 44,1 mil. EUR, což představuje nárůst oproti druhému čtvrtletí (38,5 mil. EUR). Důvodem byl nárůst počtu zákazníků a rostoucí podíl zákazníků smluvních služeb na celkovém počtu zákazníků. Bez zahrnutí vlivu snížení mobilních terminačních poplatků (pokles o 28,3 % na 5,51 euro centů od 1. června 2011) by meziroční nárůst výnosů ve třetím čtvrtletí dosáhl 53,9 %, což je více než ve druhém čtvrtletí, kdy se zvýšily o 47,9 %). Ve třetím čtvrtletí provozní zisk OIBDA dále vzrostl ve srovnání s předcházejícími čtvrtletími a pomohl tak zlepšit ziskovost skupiny. ARPU zákazníků smluvních služeb dosáhl ve třetím čtvrtletí roku 2011 výše 17,3 EUR a byl částečně snížen poklesem mobilních terminačních poplatků. ARPU zákazníků předplacených služeb dosáhl výše 8,5 EUR.

Další významné informace

Dne 28. července 2011 vydala Telefónica Czech Republic, a.s. oznámení o schválení projektu přeměny dceřiné společnosti Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. formou rozdělení odštěpením. V rámci tohoto projektu došlo k vyčlenění části podniku rozdělované společnosti do nově založené dceřiné společnosti Internethome, s.r.o., jejímž předmětem podnikání je poskytování služeb elektronických komunikací. Právní účinky této přeměny včetně vyčlenění části podniku nastaly dne 1. října 2011, kdy byla společnost Internethome, s.r.o. zapsána do Obchodního rejstříku. Rozdělovaná společnost Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o., jejíž hlavní činností nadále zůstává poskytování služeb informačních a komunikačních technologií, touto přeměnou nezanikla.

Na zasedání dozorčí rady společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. konaném dne 8. listopadu 2011 rezignovali na své funkce v tomto orgánu pan Alfonso Alonso Durán, který zastával i funkci předsedy, a pánové Anselmo Enriquez Linares, Eduardo Andres Julio Zaplana Hernández-Soro, Guillermo José Fernández Vidal a Luis Lada Díaz, členové dozorčí rady. Na uvolněná místa byli dozorčí radou do příštího zasedání valné hromady kooptováni pan José María Álvarez-Pallete López, pan Enrique Medina Malo a paní Patricia Cobian. Členové dozorčí rady na tomto zasedání zároveň zvolili pana José María Álvarez-Pallete López předsedou dozorčí rady.

Alfonso Alonso Durán rezignoval také na funkci místopředsedy a člena výboru pro audit společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., jehož zasedání se konalo ve stejný den, 8. listopadu 2011. Novým členem výboru se místo něj stal pan Vladimír Dlouhý, náhradní člen výboru pro audit.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Poslední fáze pilotního projektu Plzeňské karty v mobilu s unikátní aplikací O2 Wallet zahájena

Projekt unikátního řešení městské multifunkční čipové karty - Plzeňské karty vstupuje do své závěrečné fáze. Plzeňané tak mohou mít už...

Zavřít