Výsledky jednání řádné valné hromady

Valné hromady se zúčastnili akcionáři vlastnící 81,76 % akcií a byla tak usnášeníschopná.

Představenstvo předložilo valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2011 ověřené auditorskou společností Ernst & Young. Ta k oběma účetním závěrkám vydala výrok bez výhrad. Obě závěrky byly na valné hromadě schváleny. Z účetních závěrek za rok 2011 vyplývá, že společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 8 684 mil. Kč a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 7 648 mil. Kč. Valná hromada společnosti na návrh představenstva rozhodla o rozdělení zisku za rok 2011 a části nerozdělených zisků z minulých let. Ze zisku za rok 2011 bude vyplacena dividenda ve výši 7 633 mil. Kč.

Valná hromada dále schválila použití části nekonsolidovaného zisku společnosti z minulých let ve výši 1 063 mil Kč na výplatu dividend. Zbývající část tohoto zisku ve výši 594 mil. Kč zůstane podle rozhodnutí valné hromady nerozdělena. Dohromady tak bude vyplacena dividenda v celkové výši 8 696 mil. Kč. To představuje dividendu ve výši 27 Kč před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 100 Kč. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy, kterou bude realizovat Česká spořitelna, byla stanovena středa 12. září 2012. Dividenda bude splatná 10. října 2012.

“ Návrh na výplatu dividendy byl založen na záměru představenstva společnosti nezadržovat přebytečnou hotovost a vyplatit ji akcionářům,“ vysvětluje Jesús Pérez de Uriguen, 1. místopředseda představenstva a ředitel pro finance společnosti Telefónica Czech Republic. Zároveň návrh vycházel z důkladné analýzy výsledků společnosti v minulém období, současného stavu rozvahy a očekávaných budoucích výsledků společnosti provedené představenstvem společnosti, včetně investičních plánů a odhadu tvorby hotovostních toků.

Na návrh představenstva valná hromada schválila snížení základního kapitálu prostřednictvím snížení nominální hodnoty každé akcie o 13 Kč u každé akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 100 Kč. Celková částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 4 187 mil. Kč bude vyplacena všem akcionářům. To spolu s dividendou představuje celkovou výplatu hotovosti ve výši 12 884 mil. Kč, tedy 40 Kč na každou akcii s dosavadní jmenovitou hodnotou 100 Kč, tedy stejně jako v předchozích dvou letech.

Mohlo by Vás zajímat:  Důraz na životní prostředí ozelení Open Air Festival

Na návrh představenstva valná hromada schválila program nabytí vlastních akcií, a to až do výše 10 % z celkového počtu 322 089 890 kmenových akcií se jmenovitou hodnotou 100 Kč před snížením, tj. maximálně 32 208 989 kmenových akcií. Společnost může akcie nabývat po dobu 5 let. Tento krok je další možností, jak může společnost využít zůstatky hotovosti v případě, že budou vyšší než její dividendová kapacita. Zároveň realizace programu nabývání vlastních akcií pomůže společnosti zlepšit současnou velice konzervativní kapitálovou strukturu.

Nejvyšší správní orgán společnosti na svém jednání schválil také změnu stanov v návaznosti na novelu obchodního zákoníku. Ke změně došlo také ve složení dozorčí rady, která bude mít 12 namísto stávajících 15 členů. Valná hromada potvrdila volbou ve funkci členů dozorčí rady José María Álvareze-Pallete Lópeze, Enrique Medina Malu a Patricii Cobian Gonzalez. Javier Santiso Guimaras se stal na základě volby valné hromady novým členem dozorčí rady společnosti. Stručné životopisy nových členů dozorčí rady jsou přílohou této zprávy.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Nejvýhodnější Twist s 20% kreditem navíc

T-Mobile přináší opět novinky. Nejvýhodnější předplacenou kartu na trhu Twist přátelé Extra mohou zákazníci nově pořídit na více než 3 300...

Zavřít