Výsledky jednání řádné valné hromady

  • Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2012
  • Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti a části emisního ážia
  • Snížení základního kapitálu zrušením vlastních akcií společnosti
  • Změna stanov společnosti, volba členů dozorčí rady a členů výboru pro audit

Řádná valná hromada společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se uskutečnila dne 22. dubna 2013 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní 82,3 % akcií, a tak byla usnášeníschopná.

Nejvyšší orgán společnosti schválil řádnou (nekonsolidovanou) účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2012 sestavenou podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Obě závěrky byly doporučeny ke schválení představenstvem společnosti, přezkoumány dozorčí radou a byly ověřeny auditorskou společností Ernst & Young, která k oběma účetním závěrkám vydala výrok bez výhrad. Z účetních závěrek za rok 2012 vyplývá, že společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 6 776 mil. Kč a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 5 925 mil. Kč.

Valná hromada dále schválila rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2012 a části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 6 442 mil. Kč na výplatu dividend. Na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 20 Kč před zdaněním, a na akcii v nominální hodnotě 870 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 200 Kč před zdaněním. Dále valná hromada schválila rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře v rozsahu až 3 221 mil. Kč. Na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč bude vyplacena částka ve výši 10 Kč před zdaněním a na akcii v nominální hodnotě 870 Kč bude vyplacena částka ve výši 100 Kč před zdaněním. Dohromady tak bude akcionářům vyplaceno 30 Kč na akcii před zdaněním. Rozhodný den pro výplatu dividendy a částky odpovídající rozdělení emisního ážia, kterou bude realizovat Česká spořitelna, byl stanoven na 14. října 2013. Obě částky budou splatné 11. listopadu 2013.

Mohlo by Vás zajímat:  O2 Tísňová péče sníží zdravotní a sociální rizika seniorů a zdravotně postižených

„Návrh na výplatu odměny pro akcionáře vycházel z důkladné analýzy výsledků společnosti v minulém období, současného stavu rozvahy a očekávaných budoucích výsledků společnosti provedené představenstvem společnosti, včetně investičních plánů a odhadu tvorby hotovostních toků,“ říká David Melcon, 1. místopředseda představenstva a ředitel pro finance společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

Na návrh představenstva valná hromada schválila snížení základního kapitálu zrušením 2 % vlastních akcií, které společnost nabyla v roce 2012 v rámci programu zpětného odkupu akcií. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 560 mil. Kč. Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla zrušované akcie, činí 2 483 mil. Kč. O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou zrušovaných akcií ve výši 1 922 mil. Kč bude sníženo emisní ážio. Vzhledem k tomu, že zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplacena akcionářům společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu.

Valná hromada dále schválila změnu stanov společnosti tak, jak byla předložena představenstvem. Mezi hlavní změny patří rozšíření předmětu podnikání o poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Dále došlo ke změnám v počtu členů orgánů společnosti, které nabydou účinnosti 30. června 2013, a to snížení počtu členů dozorčí rady ze současných dvanácti na devět členů a snížení počtu členů výboru pro jmenování a odměňování ze současných pěti na tři členy. Valná hromada schválila také změnu pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady a členům výboru pro audit.

Valná hromada potvrdila volbou ve funkci členů dozorčí rady společnosti Jesús Péreze de Uriguena a Antonia Manuela Ledesma Santiaga. Dále byl členem dozorčí rady zvolen pan Francisco de Borja de Nicolás Benito. Členy výboru pro audit byli zvoleni Jesús Pérez de Uriguen a Antonio Manuel Ledesma Santiago. Náhradními členy výboru pro audit byli zvoleni Francisco de Borja de Nicolás Benito, Lubomír Vinduška a Ivan Varela Sanchez.

Mohlo by Vás zajímat:  O2 v prvním čtvrtletí 2019: navýšení mobilních datových balíčků a pokračující nárůst zákazníků O2 TV; zvýšené investice do růstových oblastí vedly k poklesu čistého zisku a nárůstu EBITDA

Valná hromada na základě doporučení výboru pro audit určila auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2013.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Čtvrtý mobilní operátor Air Telecom rozšiřuje služby o GSM a přichází s nejvýhodnějším neomezeným voláním na trhu

Zákazníci čtvrtého mobilního operátora Air Telecom, který na podzim loňského roku odkoupil síť U:fon, mohou nově volat také v nejrozšířenější mobilní...

Zavřít