Výsledky jednání řádné valné hromady

Řádná valná hromada akcionářů společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se uskutečnila dne 7. května 2010 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní zhruba 81 % akcií, a tak byla usnášeníschopná.

Nejvyšší správní orgán společnosti Telefónica O2 Czech Republic schválil řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2009 sestavenou podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Obě závěrky byly doporučeny ke schválení představenstvem společnosti a byly ověřeny auditorskou společností Ernst & Young, která k oběma účetním závěrkám vydala výrok bez výhrad. Z účetních závěrek za rok 2009 vyplývá, že společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 11 666 mil. Kč a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 12 414 mil. Kč.

Valná hromada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku, včetně výplaty dividendy. Tento návrh vycházel z důkladné analýzy výsledků společnosti v minulém období, současného stavu rozvahy a očekávaných budoucích výsledků společnosti včetně investiční plánů a odhadu tvorby hotovostních toků. Zároveň koresponduje s investiční strategií směřovat investice do růstových oblastí. Návrh je založen na záměru představenstva nezadržovat přebytečnou hotovost a vyplatit ji akcionářům. Akcionáři schválili výplatu dividend ze zisku za rok 2009 ve výši 12 388 795 tis. Kč a z části nerozděleného zisku minulých let ve výši 494 801 tis. Kč, tj. celkem 12 883 596 tis. Kč. To představuje dividendu ve výši 40 Kč na akcii před zdaněním. Jako rozhodný den pro výplatu dividendy bylo určeno 8. září 2010, dividenda bude splatná 6. října 2010. Představenstvo společnosti očekává, že pokračující zdravá tvorba hotovostních toků v roce 2010 umožní společnosti financovat výplatu dividendy z vlastních zdrojů. Administrátorem výplaty dividendy bude Česká spořitelna, a.s.

Valná hromada dále schválila změnu stanov společnosti tak, jak byla předložena představenstvem. Podstatná část změn je motivována aktuálními změnami v právních předpisech, a to zejména obchodního zákoníku a zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Ty se týkají především způsobu, jakým mohou akcionáři uplatňovat svá akcionářská práva, a některých pravidel organizace valné hromady.

Mohlo by Vás zajímat:  Výpadek pražské ústředny - AKTUALIZACE

Na zasedání dozorčí rady konaném před valnou hromadou na svou funkci v dozorčí radě rezignoval Anselmo Enriquez Linares. Na uvolněné místo v tomto orgánu akcionáři zvolili Maríu Eva Castillo Sanz, nezávislou členku správní rady společnosti Telefónica, S.A., která se z rozhodnutí valné hromady rovněž stala členkou výboru pro audit. Předtím valná hromada rozhodla o odvolání Ángela Vilá Boixe z tohoto orgánu. Akcionáři potvrdili volbou členství v dozorčí radě Alfonsa Alonso Durána, Ángela Vilá Boixe, Luise Lada Díaze a Guillerma José Fernandéz Vidala, kterým v červnu končí současné funkční období. Stručné životopisy nových členů dozorčí rady jsou přílohou této tiskové zprávy.

Valná hromada schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a všemi nově zvolenými členy dozorčí rady a rovněž smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a novou členkou výboru Marií Evou Castillo Sanz.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Vodafone čtyřikrát oceněn Zlatým středníkem

V soutěži firemních publikací Zlatý středník vyhlašovaném každoročně PR klubem získal letos Vodafone celkem čtyři ocenění. V kategorii “Nejlepší firemní...

Zavřít