Výsledky jednání řádné valné hromady

Řádná valná hromada společnosti O2 Czech Republic a.s. se uskutečnila 25. června 2014 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní 82,7 % akcií, a tak byla usnášeníschopná.

Nejvyšší orgán společnosti schválil řádnou (nekonsolidovanou) účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2013 sestavenou podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Obě závěrky byly doporučeny ke schválení představenstvem společnosti, byly přezkoumány dozorčí radou a byly ověřeny auditorskou společností Ernst & Young, která k oběma účetním závěrkám vydala výrok bez výhrad. Z účetních závěrek za rok 2013 vyplývá, že společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 5 695 mil. Kč a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 5 743 mil. Kč.

Valná hromada dále schválila rozdělení části nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2013 v celkové výši 5 682 mil. Kč na výplatu dividend. Na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 18 Kč před zdaněním, a na akcii v nominální hodnotě 870 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 180 Kč před zdaněním. Rozhodný den pro výplatu dividendy, kterou bude realizovat Česká spořitelna, byl stanoven na 27. října 2014. Dividenda bude splatná 26. listopadu 2014.

„Návrh na výplatu odměny pro akcionáře vycházel z důkladné analýzy výsledků společnosti v minulém období, současného stavu rozvahy a očekávaných budoucích výsledků společnosti provedené představenstvem společnosti, včetně investičních plánů a odhadu tvorby hotovostních toků,“ říká Martin Vlček, místopředseda představenstva a ředitel divize Finance společnosti O2 Czech Republic a.s.

Valná hromada na základě doporučení výboru pro audit určila auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2014.

Mohlo by Vás zajímat:  První společná prodejna - O2 a Samsung

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
iPhone se v červnu vrací do sítě O2

Kompletní nabídka Apple iPhone bude od 27. června v prodejnách i na webu O2 Telefony iPhone už mohou v síti...

Zavřít